Положення про відділ культури Хорольської районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                           Розпорядження голови Хорольської районної
                                                                                                                           державної адміністрації
                                                                                                                            05.02.2020    №24

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури Хорольськоїрайонної державної адміністрації
(нова редакція – 02229971)

 

1. Відділ культури  Хорольської районної державної адміністрації (далі – Відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на Відділ завдань.

2. Відділ культури районної державної адміністрації підпорядкований голові Хорольської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент).
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими  відповідно до Конституції та  законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, молоді та спорту України, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, наказами начальника Департаменту культури  і туризму обласної державної адміністрації, актами Хорольської районної ради,  Положенням про Відділ, а також іншими нормативно-правовими актами..
Відділ та його статус як юридичної особи публічного права визначається головою Хорольської районної державної адміністрації.
4. Основними завданнями Відділу є:
4.1. Реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, кінематографії, мистецької освіти, релігії, міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин на відповідній території;
4.2.Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
4.3.Сприяння:
загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту;
відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників  підприємств, установ та організацій у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту, встановленню контролю за його якістю;
4.4.Участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.
5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови                        районної державної адміністрації, актів Хорольської районної ради, , інших нормативно-правових актів, прийнятих у межах його компетенції та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) розробляє проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
3) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
4) готує самостійно або разом з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
5) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради, щорічного публічного звіту голови районної державної адміністрації;
6) вносить пропозиції щодо проєкту відповідного місцевого бюджету;
7) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері культури та охорони культурної спадщини;
8) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
9) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів); 
10) створює умови для розвитку:
усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтв;
соціальної інфраструктури у сфері культури, охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
11) сприяє:
формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відео установок,  мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок,  розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, збереженню культурної спадщини;
централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;
збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;
проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, охорони культурної спадщини;
соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, охорони культурної спадщини;
захисту прав споживачів культурного продукту;
12) проводить аналіз:
стану та тенденцій соціально-економічного розвитку у сфері культури,  охорони культурної спадщини у межах відповідної територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;
потреби у працівниках у сфері культури, охорони культурної спадщини;
13) подає пропозиції Департаменту щодо:
формування державної політики у сфері  культури та мистецтв,  охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначених сферах;
відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;
проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини;
занесення:
об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;
відповідної території до Списку історичних населених місць України;
14) бере участь у:
розробленні проєктів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм;
реалізації міжнародних, регіональних проєктів у сфері культури, охорони культурної спадщини;
організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
розробленні пропозицій щодо залучення інвестицій для розвитку культури, охорони культурної спадщини;
15) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури,  охорони культурної спадщини;
16) здійснює:
координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури,  охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління районної державної адміністрації, суб’єктів кінематографії, незалежно від форми власності;
функції замовника, укладає з цією метою договори на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;
функції головного розпорядника бюджетних коштів для закладів культури, що фінансуються з районного бюджету;
заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури,  охорони культурної спадщини;
контроль за:
станом дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів на території району у кіно- і відеомережі;
збереженням музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;
виконанням Закону України „Про охорону культурної спадщини“, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;
дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації;
17) забезпечує:
доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію про програми та проєкти змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;
доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;
дотримання режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури,  охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;
вивчення та аналіз на території району релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі;
18) надає висновки щодо:
відповідних програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проєктів, виконання яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини;
висновків щодо відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
19) інформує Департамент про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини;
20) організовує:
розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини, книгорозповсюдження і книговидання, розвитку культури, краєзнавства;
проведення фестивалів, конкурсів, творчих звітів, оглядів аматорського мистецтва, художньої творчості, концертів, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;
надання інформаційних послуг, методичної допомоги з питань культури,  охорони культурної спадщини;
відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт;
21) укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини в межах повноважень, делегованих Департаментом,  відповідно до Закону України „Про охорону культурної спадщини“;
22) популяризує справу охорони культурної спадщини;
23) порушує в установленому порядку клопотання про присвоєння звання „народний“, „зразковий“ аматорським колективам району;
24) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сферах культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, релігії, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність;
25) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
26) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
27) забезпечує захист персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних“;
28) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
29) веде облік релігійних організацій, що діють у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні;
30) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
31)  затверджує:
штатні розписи закладів культури, майно яких є спільною власністю територіальних громад району;
кошториси закладів культури, майно яких є спільною власністю територіальних громад району, та проводить моніторинг їх фінансової діяльності;
преміювання, встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру працівникам підпорядкованих установ, майно яких є спільною власністю територіальних громад району;
32)  вживає заходів щодо приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень підпорядкованих установ, майно яких є спільною власністю територіальних громад району;
33) контролює органи місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень органів виконавчої влади та надає методичну допомогу з цих питань;
34) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
35) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
6. Відділ має право:
1) залучати спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;
2) одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3) скликати в установленому порядку засідання та наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень.
7. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на Відділ завдань та здійснення запланованих заходів.
8. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Відділу, при ньому може утворюватися рада Відділу. Персональний склад ради Відділу затверджується заступником голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу функціональних повноважень. Робота ради Відділу організовується відповідно до Регламенту роботи Відділу.
9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом  в  установленому законодавством порядку. Начальником може бути особа, яка має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільно володіє державною мовою.
10. Начальник Відділу:
здійснює:
керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань;
повноваження керівника державної служби у Відділі, визначені Законом України „Про державну службу“;
планування навчання персоналу Відділу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до закону;
контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі;

видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру,  які зачіпають права, свободи і інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку;
затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;
планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проєкти відповідних рішень;
подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про Відділ;
може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
організовує планування роботи з персоналом у Відділі, ініціює перед головою районної державної адміністрації проведення конкурсів;
забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорії „В“, що мають вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра та вільно володіють державною мовою. Звільняє з таких посад відповідно до Закону України „Про державну службу“;
присвоює ранги державним службовцям Відділу, які займають посади державної служби категорії „В“;
забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Відділу;
розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорії „Вׅ“;
приймає, у межах наданих повноважень, рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорії „В“;
виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями;
створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників централізованої бухгалтерії відділу культури райдержадміністрації, працівників закладів культури у порядку, передбаченому чинним законодавством;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;
забезпечує дотримання працівниками відділу культури районної державної адміністрації правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, Регламенту роботи Відділу;
розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису Відділу;
здійснює інші повноваження відповідно до Законів України.
11. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної  державної адміністрації.
             12. Начальник Відділу, утвореного як юридична особа публічного права, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Відділу.
13. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу та видатки на його утримання визначає голова районної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.
Кошторис, штатний розпис Відділу затверджує голова районної державної адміністрації після проведення їх експертизи фінансовим відділом районної державної адміністрації.
14. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.
15. Для ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Відділу та складення звітності діє централізована бухгалтерія як структурний підрозділ Відділу, яка у своїй роботі керується Положенням про бухгалтерську службу Відділу та утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.
  16. Відділ є неприбутковою бюджетною установою. Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами. Форма власності відділу – державна.
  17. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не можуть перерозподілятися серед засновників (учасників) Відділу, працівників (крім оплатити їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  18. У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення відділу) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету.
19. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється розпорядженням голови районної державної адміністрації та підлягають державній реєстрації  відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств та громадських формувань“.

Начальник       І.А.Гунько
 

Наверх ↑