ПОЛОЖЕННЯ про службу у справах дітей Хорольської районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                 Розпорядження             
                                                                                                                                 виконуючого обов’язки 
                                                                                                                                 голови Хорольської районної
                                                                                                                                 державної адміністрації
        

ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей Хорольської
районної державної адміністрації

1. Служба у справах дітей Хорольської районної державної адміністрації (далі - служба) є структурним підрозділом Хорольської районної державної адміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та службі у справах дітей облдержадміністрації.
2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної, районної державної адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей облдержадміністрації, цим Положенням, та іншими нормативно-правовими актами.
3. Основними завданнями служби є:
  реалізація на території Хорольського району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень;
  розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
  координація зусиль інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, установами, організаціями усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та  організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
  забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
  здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у дитячих державних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розташованих на території району;
  ведення Єдиного електронного банку дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та Єдиного електронного банку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;
  ведення державної статистики щодо дітей;
  надання іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
  влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
  підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
  визначення пріоритетних напрямів поліпшення в районі становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:
1) організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
2) надає структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;
3) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
4) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
5) разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
6) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, інспекторами відділу молодіжної ювенальної превенції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу безпритульність та бездоглядність, запобігання вчинення дітьми правопорушень;
7) розробляє і подає на розгляд голові райдержадміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;
8) виявляє, бере на облік, формує електронний банк даних ДІАС  „Діти“ та веде облік:
дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
усиновлених дітей;
потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, кандидатів в усиновлювачі;
9) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку у службі, і видає направлення мешканцям району на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
10) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
11) розглядає в установленому порядку звернення громадян;
12) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;
13) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;
14) забезпечує захист персональних даних дітей різних категорій та їх батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, устновлювачів;
15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;
16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є;
17) забезпечує у межах своїх повноважень облік, зберігання та використання матеріальних носіїв інформації, що мають гриф обмеження доступу, відповідно до чинного законодавства;
18) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна/піклувальника;
19) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах;
20) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів/піклувальників до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
5. Служба має право:
1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;
2) отримувати повідомлення від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевого органу державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
4) звертатись до структурних підрозділів районної державної адміністрації,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;
6) порушувати перед головою районної державної адміністрації та структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ї та навчальні заклади;
7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;
8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
9) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
10) представляти у разі необхідності інтереси дітей у судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;
12) порушувати питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;
13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;
14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;
16) розробляти і реалізувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
17) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, і перебувають на обліку у службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.
6. Служба, під час виконання покладених на неї завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.
      7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником державної служби державного органу відповідно до Закону України „Про державну службу“.
На посаду начальника служби призначається особа, яка має вищу освіту, за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр“, досвід роботи на посадах державної служби категорій „Б“ чи „В“ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільно володіє державною мовою.
Начальник служби підпорядковується голові районної державної адміністрації та заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до функціональних повноважень, а з питань проходження державної служби – керівнику апарату районної державної адміністрації.
Начальнику служби  підпорядковуються завідувач сектору з питань опіки та піклування та провідний спеціаліст служби.
8. Начальник служби:
здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
розробляє та подає на затвердження заступникові голови районної державної адміністрації, відповідно до функціональних повноважень, посадові інструкції працівників служби;
видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання, а для вирішення завдань служби готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації;
розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання служби та реалізацію цільових програм.
9. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування покладається на сектор з питань опіки та піклування служби у справах дітей. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється відповідно до чинного законодавства.
Завідувач сектору з питань опіки та піклування та провідний спеціаліст служби призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації відповідно до Закону України „Про державну службу” та підпорядковуються голові районної державної адміністрації та начальнику служби у справах дітей.
На посаду завідувача сектору з питань опіки та піклування призначається особа, яка має вищу освіту, за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр“, досвід роботи на посадах державної служби категорій „Б“ чи „В“ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільно володіє державною мовою.
На посаду провідного спеціаліста служби призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо –кваліфікаційним рівнем „молодший бакалавр“ або „бакалавр“, без вимог до стажу роботи,  вільно володіє державною мовою.
10. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції служби, у ній можуть створюватися дорадчий орган, наукові і координаційні ради, комісії у складі начальника служби (голова), начальників інших підрозділів райдержадміністрації та інспекторів відділу молодіжної ювенальної превенції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.
Склад дорадчого органу затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника служби.
Рішення дорадчого органу затверджуються  наказами начальника служби.
11. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджується головою районної державної адміністрації.
Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація.
Кошторис та штатний розпис служби затверджується у встановленому порядку головою райдержадміністрації у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.
12. Служба має власний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Розрахункові операції здійснює через відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

                                     Керівник апарату районної
                                     державної адміністрації                                                                     І.О. Штейнберг
 

Наверх ↑