Програма сприяння залученню інвестицій в економіку Хорольського району на 2015-2017 роки

Версія для друкуВерсія для друку

Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа районної державної адміністрації про розроблення програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 серпня 2012 року № 256

3.

Розробник програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Районна державна адміністрація

6.

Учасники програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти інвестиційної діяльності

7.

Термін реалізації програми

2016 – 2017 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік бюджетів, або джерела фінансування програми, які будуть брати участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, кошти на утримання суб’єктів програми, кошти господарюючих суб’єктів

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

 у тому числі:

 

      90,0

9.1

коштів  районного бюджету та бюджетних організацій

               20,0

 

коштів сіл та м. Хорол

                -

 

коштів не бюджетних джерел

              70,0

 

1. Загальні положення та визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямована програма

         Програма сприяння залученню інвестицій в економіку Хорольського району на 2016 – 2017 роки розроблена з метою формування інноваційно – інвестиційної моделі розвитку району у відповідності до Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України“, Закону України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні“.

         Вище вказана Програма розроблена на підставі статей 17, 18, 19 Закону України  „Про місцеві державні адміністрації“, статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Законів України „Про інвестиційну діяльність“,  „Про інноваційну діяльність“,  „Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць“, постанови Кабінету Міністрів України  „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року “ № 385 від 06.08.2014 року та інших нормативно – правових актів з питань інвестиційної діяльності на території України.

         Програма залучення інвестицій в економіку району на 2016-2017 роки розроблена на основі комплексного підходу до вирішення проблеми активізації інвестиційного забезпечення економіки у відповідності до основних напрямків соціально-економічного розвитку району та передбачає формування сприятливого інвестиційного клімату, активізацію інвестиційних процесів, залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів у розвиток економіки та соціальної сфери району.

         Програма сприяння залученню інвестицій в економіку району спрямована на створення рівних умов для вітчизняних та іноземних інвесторів.

  Враховуючи те, що Хорольський район  за структурою господарювання відноситься до промислово-аграрних регіонів області та має вагомий виробничо-технічний потенціал, висококваліфіковану робочу силу, необхідну господарську інфраструктуру, транспортні мережі, вигідне географічне положення, залучення інвестицій в його економічний розвиток є необхідним і реальним заходом.

В районі ще не забезпечено стабільного зростання обсягів інвестицій в основний капітал. У технологічній структурі цих інвестицій спостерігається зростання частки витрат на придбання машин, обладнання та інвентаря для будівництва та технологічного переоснащення діючих об’єктів. Але перехід економіки району на інноваційну модель розвитку потребує значного збільшення обсягів фінансових вкладень. Зовнішні ж інвестиції здебільшого спрямовуються на розвиток обслуговуючої інфраструктури (торгівля і ресторанне господарство, будівництво автозаправних станцій).

 Прямі іноземні інвестиції розміщуються на 2-х підприємствах району (галузі промисловості), що становить 22,2 % загальної кількості підприємств.

         Інноваційно-активними є всього 33,3 % підприємств району, обсяг інноваційної продукції яких не перевищує 5,0 % від загального обсягу промислової продукції. На проведення наукових досліджень і розробок та впровадження прогресивних технологій коштів використовується вкрай недостатньо, особливо в сільському господарстві. В цілому це не сприяє збереженню чи розширенню ринків збуту, збільшенню кількості і якості та асортименту продукції, поліпшенню умов праці. Амортизаційні відрахування і прибуток, які в основному є джерелами власних ресурсів, не можуть забезпечити широкомасштабне впровадження технологічних інновацій.

         Основними промисловими та сільськогосподарськими підприємствами приділяється значна увага підвищенню ефективності господарювання та модернізації і технічному переоснащенню виробництва, впровадженню енергозберігаючих технологій, освоєнню нових видів продукції.

 Зокрема, на  ПАТ „Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів“ вже реалізовано  інвестиційний проект по встановленню обладнання лінії розливу води бутильованої для дитячого харчування, та розпочато освоєння виробництва цього виду продукції. ПАТ „Хорольський механічний завод“ продовжує технічне переоснащення виробництва: придбано  лазерні установки для різки металу, універсальний токарно-фрезерний станок в механічну дільницю, продовжується освоєння нових  видів продукції - подрібнювачі шроту ПЖХ та інші.

Сільськогосподарські підприємства постійно інвестують виробництво шляхом придбання техніки різного призначення, оновлення стада, придбання посівних матеріалів, мінеральних добрив, реконструкції тваринницьких приміщень.

         Розроблено декілька інвестиційних проектів та пропозицій, які плануються  для впровадження в наступних роках.

Вивчається виробничий потенціал базових промислових підприємств району, здійснюється інвентаризація інженерно-технічної інфраструктури промислових майданчиків, інших будівель і споруд, земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів. Проводиться також співпраця з керівниками діючих підприємств  стосовно ідей та пропозицій по впровадженню нових технологічних процесів, освоєння нових видів продукції, модернізації основних засобів тощо за рахунок вкладення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів.

      З метою створення сприятливих умов для залучення інвестиційних коштів, веб-сайт районної державної адміністрації наповнюється інформацією стосовно інвестиційних проектів та пропозицій.

      На сьогодні органами влади та місцевого самоврядування району вживається ряд заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості району.

Разом з тим, обсяги інвестування не задовольняють потреби регіональної економіки, продовжує зростати ступінь зносу основних засобів, який на кінець 2015 року складе близько 75,5 % (2000 рік – 43,1%) в цілому по області. Недосконалою є структура інвестицій в основний капітал.

Основним джерелом фінансування інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій ( 76,0 % від загального обсягу), кошти державного та місцевих бюджетів складають близько 15 % від загального обсягу, кошти населення на індивідуальне будівництво – 5,5 % від загального обсягу, інші джерела фінансування – 3,5 %.

Актуальною постає проблема залучення зовнішніх джерел фінансування. В умовах обмежених ресурсів бюджетів усіх рівнів нагальною є співпраця місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у формуванні конкурентних переваг району та  залученні цих ресурсів у розвиток Хорольського району. 

 

Проблемами в інвестиційній діяльності в районі  залишаються:

1.   Низька частка зовнішніх інвестицій, в тому числі іноземних, в загальному    обсязі інвестування економіки;

2.   Низький рівень використання сучасних засобів поширення інформації щодо інвестиційного потенціалу району;

3.  Відсутність чіткої системи супроводження інвестиційних проектів на всіх стадіях його реалізації з боку органів місцевої влади;

4.  Відсутність якісно розроблених інфраструктурних інвестиційних проектів, які б могли претендувати на залучення зовнішніх  інвестиційних ресурсів.

5.  Відсутність навиків у органів місцевого самоврядування залучати кошти міжнародних грантів на вирішення проблем соціально – економічного розвитку.

           

2. Мета програми

Основною метою програми сприяння залученню інвестицій в економіку Хорольського  району на   2016 - 2017   роки (далі - Програми) є підвищення рівня інвестиційної привабливості району шляхом забезпечення  організаційних  заходів  розбудови  моделі  інноваційно-інвестиційного  розвитку  економіки  району, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку району, як бази для сталого економічного зростання та підвищення якості життя населення, формування та просування позитивного інвестиційного іміджу, усунення перешкод у здійсненні інвестиційної діяльності на території  району  та, як наслідок, створення умов для збільшення притоку внутрішніх та іноземних інвестиційних ресурсів.

Це потребує визначення єдиного підходу до реалізації регіональної інвестиційної політики, узгодження дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та бізнесових структур, що працюють у сфері інвестиційної діяльності.

 

3. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строків виконання програми

Механізм, форми, методи вдосконалення районної політики у сфері залучення інвестицій базуються на засадах поєднання ринкових і владних інструментів і включає:

визначення стратегічних напрямів та пріоритетів інвестиційного розвитку району, прогнозних обсягів потреби району  в інвестиціях;

конкретизація пріоритетів інвестування, суб’єктів інвестування, розміру інвестицій та соціально-економічних наслідків для району;

формування конкурентних переваг району у сфері інвестування, в тому числі шляхом підготовки належних бізнес-пропозицій, що враховують як інтереси території, так і інвесторів;

формування позитивного іміджу району;

стимулювання залучення іноземних інвестицій в економіку району;     

конструктивну співпрацю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з суб’єктами господарювання району (державно-приватне партнерство) та об’єднання їх зусиль щодо залучення ефективного інвестора та досягнення бажаного конкретного результату;

вдосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності;

 моніторинг досягнутих результатів, узагальнення досвіду, коригування прогнозів та програм.

Реалізація Програми відбувається в період проведення економічних реформ,  які  передбачають   формування   максимально   сприятливих   умов   для бізнесу шляхом зниження адміністративних бар’єрів, поглиблення міжнародної економічної інтеграції України, створення стійкої фінансової системи.

Завершення  кожного  етапу  реформ  змінюватиме  умови  та  відкриватиме нові можливості у здійсненні інвестиційної діяльності, що потребуватиме коригування підходів та методів діяльності органів влади щодо залучення інвестицій в розвиток регіону.

Заходи  Програми  враховуватимуться при розробці щорічних Програм економічного і соціального розвитку  району.

При цьому, слід зазначити, що значна частина заходів з виконання Програми є організаційними і не потребує фінансування.

 

4. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Основні напрями діяльності програми :

- стимулювання процесу залучення інвестицій в економіку району, спрямування інвестиційних потоків у відповідності з пріоритетами  його розвитку; 

- вдосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності;

- покращення інвестиційного іміджу Хорольського району;

- підвищення рівня кадрового потенціалу, задіяного в інвестиційних процесах, розвиток інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності.

Концептуальними напрямками  інвестиційної  діяльності в районі залишаються такі:

- впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

- задіяння інноваційних технологій в усіх галузях економіки району  ( в першу чергу в сільськогосподарському виробництві, промисловості);

- реалізація проектів, пов’язаних з розвитком житлово-комунальної сфери, інфраструктури району;

- реалізація проектів, пов’язаних з розвитком туристичної та рекреаційної сфери ;

- розвиток галузі машинобудування та харчової промисловості.

Перелік інвестиційних проектів зазначено в додатку.

Пріоритетні цілі програми:

сприяння самодостатності (максимальній самозабезпеченості) територіальних громад району та якомога ефективнішому використанню наявних у них ресурсів;

досягнення якомога більшої зайнятості населення за місцем проживання;

підвищення конкурентоспроможності району;

інноваційно-інвестиційне спрямування просторового розвитку територій  через оптимальне узгодження потреб, ресурсів, інноваційних технологій та направлення їх на вирішення пріоритетних проблем району.

Основні завдання програми:

залучення інвестицій в економіку району;

формування позитивного іміджу району та його популяризація серед потенційних інвесторів;

визначення пріоритетів та потреб територій району в інвестиціях та підготовка взаємовигідних для територій та інвесторів інвестиційних пропозицій;

створення сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестування капіталу в економіку району суб'єктами господарювання різних форм власності;

задіяння всіх можливих, в межах чинного законодавства, механізмів та інструментів сприяння процесу інвестування на прозорих та цивілізованих засадах;

забезпечення участі району у реалізації національних проектів;

моніторинг інвестиційної діяльності та задіяння додаткових стимулів залучення інвестицій для вирішення проблем соціально-економічного розвитку району;

забезпечення надання належної інформації потенційним інвесторам всіма доступними засобами.

 

5. Напрями діяльності та заходи програми

 


Напрями діяльності

та заходи програми сприяння залученню інвестицій в економіку

Хорольського району на 2016-2017 роки

п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Виконавці

Термін

виконання

Джерела

фінансува

ння

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

2016рік

2017 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Стимулювання процесу залучення інвестицій в економіку району, спрямування інвестиційних потоків у відповідності з пріоритетами його розвитку

Вивчення ресурсів  та потреб району у інвестиціях, залучення яких може вирішити економічні та соціальні проблеми району в цілому та окремих його територій

Районна державна адміністрація, виконкоми місцевих рад

Постійно

 

 

 

Не потребує фінансування

-

-

 1.2 Вивчення інженерно – технічної інфраструктури промислових майданчиків, інших будівель і споруд, земельних ділянок,

які можуть бути запропоновані  інвесторам для реалізації  інвестиційних проектів

 

Відділ  містобудування, архітектури, житлово - комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації, відділ Держгеокадастру у Хорольському районі, виконкоми місцевих рад.

 

Постійно

 Не потребує фінансування

 

-

 

 

 

1.3 Забезпечення інформаційного супроводу інвесторів, що впроваджують інвестиційні проекти, при проходженні реєстраційних та дозвільно-погоджувальних процедур

Відділ  економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури, відділ містобудування,

архітектури,  житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації,  ні, відділ Держгеокадастру у Хорольському районі, виконкоми місцевих рад

постійно

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Формування та  оновлення бази даних вільних земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, придатних для реалізації інвестиційних проектів

 Міська, сільські ради, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,  відділ Держгеокадастру  у Хорольському районі

I квартал 2016 року, надалі кожні півроку

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Здійснення щоквартального моніторингу щодо звернень інвесторів до органів виконавчої влади

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Що кварталу

 

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Розробка та або внесення до  Генеральних планів забудови територій району з визначенням земельних ділянок під реалізацію інвестиційних проектів

Відділ містобудування, архітектури, житлово – комунального господарства та  будівництва райдержадміністрації, міськсільвиконкоми

Прийняття рішень органами місцевого самоврядування до кінця 2016 року, надалі постійно за потребою

Кошти міської та сільських рад

 

відповідно до кошто

рису

відповідно до кошторису

 

 

 

 

 

 

2.

Вдосконален

ня системи інформаційно

го забезпечення інвестиційної діяльності

2.1 Налагодження постійної співпраці  місцевих органів влади із суб'єктами господарської діяльності з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій.

 

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад, суб’єкти господарювання та підприємницької діяльності

2016-2017 роки

Не потребує фінансування

 

 

 

 

2.2 Оновлення інвестиційного паспорту  району

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Щороку за станом на 01.01.

Не потребує фінансування

 

 

 

 

2.3 Узагальнення, оновлення та оприлюднення бази даних інвестиційних проектів в електронному варіанті

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

2016-2017

роки

Не потребує фінансування

 

 

 

 

2.4 Розробка та постійне оновлення розділу “Інвестиційна діяльність” на веб-сайті райдержадміністрації

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,

сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю у справах преси та інформації аппарату райдержадміністрації.

 

Постійно

Не потребує фінансування

 

 

 

Покращення інвестиційно

го іміджу Хорольського району

3.1 Розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про район

 

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації спільно з суб’єктами інвестиційної діяльності

2016-2017

роки

Кошти господарю

ючих суб’єктів

 

 

   20,0

    20,0

3.2 Створення та підтримка розміщення  на веб-сайті райдержадміністрації  інформації інвестиційного спрямування

 

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,

сектор з питань внутрішньої політики

та зв’язків з громадкістю апарату  райдержадміністрації

Постійно

Не потребує фінансування з  місцевих бюджетів

 

 

3.3 Висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової інформації

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, сектор  з питань  внутрішньої політики , зв’язків з громадкістю у справах преси та інформації  апарату  райдержадміністрації, місцеві ЗМІ.

Постійно

На договірній основі з суб’єктами інвестиційної діяльності

 

10,0

10,0

 

 

3.4 Участь та представлення інвестиційного потенціалу району на інвестиційних форумах, виставках, конференціях та  інших заходах

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, управління агропромислового

розвитку, відділ

містобудування, архітектури, житлово – комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації

2016-2017роки

Залучення спонсорських коштів

15,0

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Використання потенціалу міжрегіонального співробітництва для поширення інформації щодо  іміджу району

 

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

райдержадміністрації та Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації

Постійно

Не потребує фінансування з бюджету

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Підвищення рівня кадрового потенціалу, задіяного в інвестиційних процесах, розвиток інфраструкту

ри підтримки інвестиційної діяльності

4.1 Забезпечення участі представників райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування   у програмах підвищення кваліфікації у сфері інвестиційної діяльності, ініційованих центральними та обласними органами виконавчої влади, міжнародними та всеукраїнськими організаціями.

Райдержадміністрація, виконкоми місцевих рад.

Постійно

В межах видатків на утримання відповід

них суб’єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Координація та контроль за ходом виконання програми

      Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації координує виконання заходів Програми, здійснює моніторинг та подає інформацію районній раді раз у рік до 1 лютого наступного за звітним періодом року. Відповідальні виконавці забезпечують реалізацію заходів Програми у визначені терміни. Про виконання Програми подають інформацію до відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації щопівроку до 25 числа, що настає за звітним періодом. Контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджетної політики та управління майном.

 

 7. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми  дасть змогу:

-  створити сприятливий інвестиційно – інноваційний клімат та підвищити інвестиційну привабливість району;

-   активізувати процес залучення інвестицій в економіку району;

- створити умови для запровадження енергозберігаючих технологій та впровадження інновацій на підприємствах району;

-   забезпечити довгостроковий розвиток економіки району;

-   створити нові робочі місця;

-   підвищити рівень життя населення.

Очікувані результати виконання Програми оцінюватимуться за такими критеріями:

-   зростання конкурентоспроможності району, забезпечення сталого економічного зростання:

- темпи зростання обсягів інвестицій в основний капітал не менше 5% щорічно;

- темпи зростання обсягів виробництва промислової та сільськогосподарської продукції не менше 15 % щорічно;

-    поліпшення самодостатності територіальних громад та підвищення якості життя населення району:

- питома вага власних надходжень у місцевих бюджетах;

- рівень заробітної плати у галузях економіки району;

- відсоток зайнятості населення безпосередньо за місцем проживання.

 

                                                                                      Додаток 1 до рішення сесії                     

                                                                                       Хорольської районної ради

                                                                                       7 скликання від

                                                                                       2015 року  №                

                                                                                             

Перелік пріоритетних інвестиційних проектів

на 2016 – 2017 роки

Назва проекту та ініціатора

Стан реалізації

Джерело фінансування

Загальний обсяг фінансування

тис.грн

Сільське господарство

Реконструкція та модернізація тваринницьких приміщень

Техніко-економічні розрахунки

Кошти господарств

2381,0

Оновлення машино-тракторного парку

Техніко-економічні розрахунки

Кошти господарств

19100,0

Придбання посівного матеріалу

Техніко-економічні розрахунки

Кошти господарств

50100,0

Придбання мінеральних добрив

Техніко-економічні розрахунки

Кошти господарств

70400,0

Придбання засобів захисту рослин

Техніко-економічні розрахунки

Кошти господарств

52900,0

Оновлення племінного стада

Техніко-економічні розрахунки

Кошти господарств

5455,0

Промисловість

Придбання фасувального автомата для дитячих сухих сумішей ТОВ „Хорольський завод дитячого харчування“.

 

В стадії виконання

Власні  кошти підприємства

11700,0

Освоєння виробництва дитячих молочних каш нового покоління у ТОВ „Хорольський завод дитячого харчування“. дитячих продуктів“

Техніко-економічні розрахунки

Власні  кошти підприємства

10000,0

Закупівля обладнання і устаткування для технічного переоснащення виробництва на ПАТ „Хорольський механічний завод“

Техніко-економічні розрахунки

Власні  кошти підприємства

2000,0

Житлово-комунальне господарство

Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Хорол

20 % виконання

Обласний бюджет

2500,0

Капітальний ремонт водопровідної мережі міста

В стадії проектування

Міський бюджет

1300,0

Капітальний ремонт доріг міста

Проектна пропозиція

Обласний,міський бюджет(спів фінансування)

3658,9

Капітальний ремонт тротуару по вул. Комсомольська в місті Хоролі

Проектно-кошторисна документація

Міський бюджет

750,0

Поточний ремонт вулиць в місті Хоролі

В стадії проектування

Міський бюджет

400,0

Реконструкція міського скверу та проведення благоустрою міста

Проектно-кошторисна документація

Міський бюджет

3300,0

Поточний та капітальний ремонти доріг Новоаврамівської об’єднаної територіальної громади сільської ради

Проектна пропозиція

Державний бюджет, місцевий бюджет

450,0

Поточний ремонт доріг Клепачівської об’єднаної територіальної громади

Проектна пропозиція

Місцевий бюджет,інвестиційні кошти

600,0

Реконструкція вуличного освітлення сіл Клепачівської ОТГ

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

1000,0

Придбання сміттєвоза та 30 сміттєвих баків для Покровськобагачан об’єднаної територіальної громади

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

980,0

Придбання автобуса для Покровськобагачанської об’єднаної територіальної громади

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

 

1508,0

Придбання пожежного автомобіля для Покровськобагачанської об’єднаної територіальної громади

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

2703,540

Придбання будівлі під адміністративне приміщення Новоаврамівської ОТГ

Проектна пропозиція

Інвестиційні кошти

300,0

 

 

 

Придбання житла для дитини-сироти по Клепачівській ОТГ

Проектна пропозиція

Сільський бюджет

70,0

Придбання автобуса для Клепачівської об’єднаної територіальної громади

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

1105,0

 

 

 

Придбання пожежного автомобіля для Клепачівської об’єднаної територіальної громади

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

 

2757,66

Капільний ремонт адміністративного приміщення Новоаврамівської ОТГ

В стадії проектування

Державний бюджет

 

 

1000,0

Придбання автобуса для Новоаврамівської ОТГ

Проектна пропозиція

Державний бюджет

700,0

Придбання комп’ютерної, офісної техніки, меблів та ліцензійних програм для Новоаврамівської, Клепачівської та Покровськобагачанської ОТГ

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільські  бюджети

 

 

 

1690,0

Капітальний ремонт адміністративного приміщення Клепачівської ОТГ

В стадії проектування

Державний бюджет

 

 

800,0

Капітальний ремонт приміщення гаража

Клепачівської ОТГ

Проектна пропозиція

Державний бюджет

500,0

Придбання трактора з причіпом та плитою для розгортання снігу для Клепачівської ОТГ

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

880,0

Реконструкція вуличного освітлення вулиць  сіл Покровськобагачанської  ОТГ

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

 

440,0

Проведення капітального та поточного (ямкового) ремонту вулиць громади  сіл Тарасівка та Покровська Багачка

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

 

425,0

Придбання трактора з причіпом, плугом та плитою для розгортання снігу для Покровськобагачанської ОТГ

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

663,0

Придбання грузопасажирського автомобіля для Покровськобагачанської ОТГ

Проектна пропозиція

Державний бюджет

400,0

Придбання подрібнювача  для деревини для Покровськобагачанської ОТГ

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

390,0

Придбання роторної косарки для Покровськобагачанської ОТГ

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

35,0

Освіта

Придбання шкільного автобуса для Клепачівської об’єднаної територіальної громади

В стадії проектування

Державний бюджет,

місцевий бюджет

1300,0

Cанація будівлі (капітальний ремонт) Хорольської гімназії    за  адресою: Полтавська обл., м.Хорол, вул.Леніна,33

У стадії виконання

Державний бюджет,

місцевий бюджет

3230,0

Капітальний ремонт фасаду приміщення дитячого садка „Веселка“

Проектна пропозиція

Обласний бюджет, місцевий бюджет

150,0

Будівництво літнього павільйону у ДНЗ „Яблунька“

Проектна пропозиція

Місцевий бюджет

30,0

Реконструкція Грушинської ЗОШ І ст. під дитячий садок

Проектна пропозиція

Державний бюджет, сільський бюджет

250,0

Капітальний ремонт Новоаврамівської гімназії

Проектна пропозиція

Державний бюджет, сільський бюджет

250,0

Капітальний ремонт Новоаврамівського дитячого садка

Проектна пропозиція

Державний бюджет, сільський бюджет

300,0

Капітальний ремонт приміщення та даху Ковалівської ЗОШ І-ІІ ст.

Проектна пропозиція

Державний бюджет, сільський бюджет

640,0

Придбання шкільного автобуса для Ковалівської ЗОШ І-ІІ ст. с.Ковалі Хорольського району Полтавської області

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

місцевий бюджет

730,0

Придбання шкільного автобуса для Петракіївського НВК с.Петракіївка Хорольського району Полтавської області

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

місцевий бюджет

730,0

Реконструкція теплопостачання із влаштуванням пересувної модульної котельні потужністю 640 кВт Хорольського навчально-виховного комплексу Хорольської районної ради  Полтавської області  вул.Молодіжна , 7а

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

місцевий бюджет

606,33

Капітальний ремонт Клепачівського НВК

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

300,0

Капітальний ремонт Вергунівської ЗОШ І-ІІ ст.

В стадії проектування

Інвестиційні кошти

500,0

Капітальний ремонт Шишацької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

місцевий бюджет

160,0

 

 

Капітальний ремонт Новачиського ДНЗ

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

місцевий бюджет

130,0

 

 

Придбання обладнання для 2-х спортивних дитячих майданчиків для Покровськобагачанської ОТГ

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

200,0

 

 

 

 

 

Облаштування стадіону у с.Березняки

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

110,0

 

Капітальний ремонт приміщення Покровськобагачанської ЗОШ І-ІІІ ст.

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

 

   200,0

 

 

Капітальний ремонт Тарасівської  ЗОШ І-ІІ ступенів

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

200,0

 

 

    Капітальний ремонт дитячого садка „Казка“

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

300,0

Капітальний ремонт приміщення  ДНЗ та сільради Покровськобагачанської ОТГ

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

999,0

 

 

 

 

Придбання спортивного майданчика у Клепачівську ОТГ

Проектна пропозиція

Сільський бюджет

150,0

 

 

Реконструкція частини приміщення дитячого садка „Берізка“ під пральню

Проектна пропозиція

Державний бюджет

 

100,0

Капітальні ремонти

загальноосвітніх навчальних закладів

Проектна пропозиція

Інвестиційні кошти

320,0

Культура

Капітальний ремонт

центральної районної

бібліотеки

В стадії проектування

Державний,районний бюджет (спів фінансування)

3000,0

Капітальний ремонт літнього концертного

майданчика в м.Хоролі.

В стадії проектування

Районний бюджет

300,0

Капітальний ремонт Мелюшківського сільського будинку культури

В стадії проектування

Державний ,сільський бюджет

140,0

Капітальний ремонт Вергунівського сільського клубного закладу

В стадії проектування

Державний ,сільський бюджет

320,0

Капітальний ремонт приміщення Шишацього сільського будинку культури

В стадії проектування

Державний бюджет

130,0

Влаштування системи опалення у Новачиському  сільському будинку культури

Проектна пропозиція

Державний ,сільський бюджет

210,0

Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с.Березняки

Проектно-кошторисна документація

Державний бюджет

1200,0

Капітальний ремонт приміщення Покровськобагачансь

кого сільського будинку культури

Проектно-кошторисна документація

Державний бюджет

1200,0

Охорона здоров’я

Капітальний ремонт хірургічного відділення Хорольської ЦРЛ

Проектна пропозиція

Державний,районний бюджет

1770,631

 

 

Реконструкція приймального відділення з прибудовою галереї Хорольської ЦРЛ

Проектна пропозиція

Державний,районний бюджет

 

3433,411

 

 

                    

 

Реконструкція приміщення пологового відділення Хорольської ЦРЛ з прибудовою окремої вхідної групи

Проектна пропозиція

Державний,районний бюджет

6524,434

 

 

 

 

Капітальний ремонт Грушинського ФАПу

Проектна пропозиція

Державний бюджет

20,0

Капітальний ремонт Мелюшківського ФАПу

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

60,0

Капітальний ремонт Ковалівської АЗПСМ

Проектна пропозиція

Державний бюджет,

сільський бюджет

45,0

Капітальний ремонт Шишацького ФАПу

Проектна пропозиція

Державний бюджет

100,0

 

Проведення капітального ремонту приміщення Єрківського ФАПу

Проектна пропозиція

Державний бюджет

20,0

Проведення капітального ремонту приміщення Тарасівського  ФАПу

Проектна пропозиція

Державний бюджет

30,0

Всього

 

 

285730,906

 

                                                                                      Додаток 2 до рішення сесії                     

                                                                                       Хорольської районної ради

                                                                                       7 скликання від  

                                                                                       2015 року  №                

 

Ресурсне забезпечення

Програми сприяння залученню інвестицій в економіку Хорольського району на 2016 – 2017 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Всього витрат на виконання програми

2016 рік

2017 рік

Всього

Обсяг ресурсів, всього, тис. грн.

у тому числі:

 

45,0

45,0

90,0

Районний бюджет, тис. грн.

 

10,0

10,0

20,0

Бюджети сіл, міста Хорол, тис. грн.

 

-

-

-

Кошти не бюджетних джерел, тис. грн.

 

35,0

35,0

70,0

 

Наверх ↑